Vir verdere gebruik in hierdie dokument sal die diensverskaffer (bestuur en personeel ingesluit) as Jan se Kombuis (Pty) Ltd benoem word en die ontvanger van die diens (besonderhede en inligting soos op die inligtingsvorm ingevul), wat die leerder(s) insluit, die Kliënt genoem word.
“Dienslewering”, “Diens” en “Klasse” verwys as ‘n geheel na die dienste wat Jan se Kombuis (Pty) Ltd lewer en sluit weeklikse klasse en projekte in.
Deur aanvaarding van die diens wat deur Jan se Kombuis (Pty) Ltd gelewer word, neem die Kliënt kennis van die volgende inligting, voorwaardes en bepalings:
Vrywaring:

 • Jan se Kombuis (Pty) Ltd kan nie verantwoordelik of aanspreeklik gehou word vir enige beserings wat deur die leerders opgedoen word, wat nie veroorsaak of ‘n direkte gevolg is van die personeellid se nalatigeheid (oortuigende bewyse nodig.)
 • Jan se Kombuis (Pty) Ltd onderneem om alles in hul vermoë te doen om ‘n veilige area ten alle tye te skep vir die lewering van die dienste.
 • Jan se Kombuis (Pty) Ltd onderneem om ten alle tye leerders onder bekwame en genoegsame toesig te hê tydens die dienslewering.
 • Jan se Kombuis (Pty) Ltd sal nie aanspreeklik gehou word vir die gaan haal van leerders voor klas of die veiligheid en toesig van leerders voor of na klas nie.
  Finansies en Dienslewering:
 • Die Kliënt onderneem om die gekose paaiement (soos op vorm gestel en self gekies) te vereffen soos uiteengesit in inligtingsdokument waaraan hierdie kontrak oorspronklik geheg is.
 • Die Kliënt neem kennis dat die paaiemente betaalbaar is vanaf die begin van dienslewering op die gekose wyse.
 • Die Kliënt onderneem om die R250 p/leerder eenmalige inskrywingsfooi te betaal saam met die eerste paaiement.
 • Die Kliënt neem kennis van enige addisionele kostes vir die jaar soos in kennis gestel in inligtingsdokument en komende briewe.
 • Die Kliënt neem kennis dat indien daar later in die jaar ingeskryf word, die oorblywende paaiemente vir die jaar as totaalsom van fooie verskuldig is saam met die inskrywingsfooi.
 • Die Kliënt neem kennis dat klasse nie sal geskied op geskeduleerde vakansies en vakansiedae soos deur die regering en departement van onderwys uiteengesit.
 • Die Kliënt neem kennis dat die paaiemente uit ‘n jaarbedrag wat in 11, 4 of 1 paaiemente verdeel word bestaan. Dus sal geen afslag of vermindering van die maandfooi toepaslik wees as gevolg van vakansies, vakansiedae, voorafgereëlde afstel van klasse nie of afwesighede van leerders nie.
 • Die Kliënt neem ook kennis van die regte bankrekening en verwysing wat gebruik moet word met EFT betalings, asook die proses vir kontant- en kaartbetalings soos uiteengesit of die inligtingsdokument.
 • Die Kliënt neem kennis dat fakture via e-pos gestuur word na die e-posadres verskaf op die inligtingsvorm. Enige verandering van inligting moet skriftelik via e-pos gestuur word.
  Kanselasie van Dienslewering:
 • Indien enige party (Jan se Kombuis (Pty) Ltd of die Kliënt) die dienslewering wil staak moet die volgende proses gevolg word.
  • Een maand se kennis van die staking moet skriftelik via e-pos aan info@jansekombuis.co.za gestuur word.
  • Die huidige en opeenvolgende maand se paaiement is verskuldig voor staking afgehandel word.
  • Die registrasiefooi is eenmalig ‘n jaar betaalbaar en is nie weer betaalbaar indien die diens weer hervat word in dieselfde jaar nie. Geen nuwe kontrak hoef gesluit te word indien die diens nog in dieselfde jaar hervat word na kanselasie nie.
  Diverse:
 • Die Kliënt onderneem om ‘n kopie te maak van hierdie kontrak vir hul rekords voor dit ingestuur word na Jan se Kombuis (Pty) Ltd.
 • Die Kliënt neem kennis van alle betrokke datums vir die jaar wat op die inligtingsdokument asook werkboek, en in briewe deur die jaar beskikbaar is.